Dernek Tüzüğü

§1 Derneğin İsmi ve mekanı
(1) Derneğin adı: International Journalists Association.
(2) Dernek Frankfurt mahlemesinde (Amtsgericht Frankfurt) dernek kütüğüne kayıt edilmelidir. Kayıt edildikten sonra dernek adına “eingetragener Verein,” (kayıt olmuş dernek) kısaltılımış olarak e.V. Eklenecek.
(3) Derneğin ikamet yeri Frankfurt am Main.
§ 2 Amaç
(1) Frankfurt am Main  şehrinde kayıtlı olan International Journalist Association e.V. Derneğinin sadece ve dolaysız amacı vergilendirme düzenindeki (Abgabenordnüng) vergiden indirimli amaçlar (Steuerbegünstigte Zwecke) bölümüne göre kamuya yararlı amaçları vardır.
(2) Derneğin amacı halkın bilgilendirmesini teşvik etme ve siyasi, Irkı, veya dini nedenlerden dolayı zulüm görenler, mülteciler, ülkesinden kovulanlar ve suç kurbanlarına yardım (§ 52 Abs. S. 1 Nr. 7, 10 Abgabenordnüng).
(3) Derneğin amaçlarına ulaşılması şöyle olacak:
a) Basın çalışması ve kamu oluşturma yolu ile halkı basın ve fikir özgürlüğü konularına hassaslaştırmak, aktif olmaya çağırmak ve basın ve fikir özgürlüğüne karşı ağır zedelenmelerini önlemek veya bitirmek.
b) kamuoyuna açık bilgilendirme etkinlikleri ve basın- ve fikir özgürlüğü ile bilgilendirme ile ilgili barışçı aksiyonlar (mesela dünya basın özgürlüğü gününde) ve gazetecilerinin ve medya çalışanlarının baskı altında oldukları ile ilgili bilgilendirmeler.
c) Basın- ve fikirözgürlüğü kısıtlamaları ile ilgili bilgi toplama ve onların değerlendirmeleri ve arkasından paylaşılmaları. Bilhassa araştırmalar, istatistikler ve raporlar sayesinde.
d) Mesleklerinden ötürü hapislerde ve baskı altında olan gazeteci ve basın çalışanları kişisel ilgilenme ve yardım bulma.
§ 3 Kamuya yararlı olmak/fedakarlık
(1) dernek fedakar faliyetlerde bulunuyor. Önceliği kendi ekonomik çıkarları değildir.
(2) derneğin imkanları sadece tüzükteki amaçlar için kullanılabilir. Dernek üyeleri derneğin imkanlarından/paralarından alamıyorlar
(3) Hiçbir kimse derneğin amaçlarına uzak olan nedenlerden destek göremiyor/para alamıyor. Hiçbir kimseye oransız bir şekilde derneğinden maaş alamıyor.
§ 4 Üyelik
(1) dernek üyeleri düzenli dernek üyelerinde ve dernek destekleyici üyelerinden oluşuyor.
(2) düzenli dernek üyesi her tüzel kişiliğe, özel kişiliğe sahip, ve kişisel birleşimler (Persönenvereinigung) olan herkes olabilir.
(3) dernek destekleyicisi olan her özel veya tüzel kişiliğe sahip olan herkes ve kişisel birleşimler (Persönenvereinigung) olabilir.derneğin destleyici üyeleri yıllık üyelikler ile derneği genel olarak destekliyor ve istedikleri zamanda ayrıca kişisel angajmanları ile derneği destekliyorlar.Oy hakları yoktur.
(4) tüzel kişiler üye olabilmeleri için en az 18 yasında olmuş olmaları gerekiyor.
(5) üye olamak isteyen herke yazılı üyelik başvurusu doldurup yönetim kuruluna iletmesi gerekiyor. Tüzel kişilerdeki formlarda  başvuran kişinin isim ve soyisim, meslek ve mesleği yazması gerekiyor. Tüzel kişilerin veya şirketlerin başvurularında isim, vekilin ismi, yaptıklarının amacı , adresleri ve vekillerinin adreleri ve isimleri yazması gerekiyor.
(6) Kimin düzenli dernek üyesi olacağına yönetim kurulu karar veriyor. Yönetim kurulun kararı başvuran kişiye yazılı olarak bildiriliyor. Yönetim kurulun ret cevabı itiraz edilemez. Üye olma hakkı yoktur. gerekçe gerekli değildir.
(7) üyelik yönetim kurulunun gönderdiği üyeliği tanınması yazısı ile başlıyor. Yeni üye olan kişi başvuru beyanı ile dernek tüzüğünü ve derneğin kendisi üye olduğu kurumların tüzüklerin tanıdığını ve saygı duyduğunu kabul ediyor.
(8) Üyeliğin sona ermesi
a) çıkış beyanı ile. Bu her cegreğin bir ay kala bitimine kadar yönetim kuruluna yazılı olarak belirtilmeli
b) tüzel kişilerin ve kişisel birleşimlerinin üyeliğini feshetme ve iptal etme ile oluyor
c) özel kişilerin ölümü ile
d) üyelik ücretlerinin ödenmemesi sonucu yönetim kurulunun iki ikaz mektubu ve kişinin bildirdiği adreste ulaşılması mümkün olmamaları ve onun için o kişileri üyelikten çıkarması ile
e) yönetim kurulunun önemli nedenden dolayı fesh etmesi ve o kişinin ondan evvel dinlenmesi ve o kararın yazılı olarak kişiye bildirilmesi sonucu
(9) yönetim kurlu üyelik ücretlerini üyelik kılavuzunda (Beitrağsordnüng) belirler. Üyelik kılavuzunda ücretlerin ne zaman ödeneceği belirlenir. Ücretlerin derecelendirmesi mümkümdür.
§ 5 Dernek organları/birimleri
derneğin organları/birimleri şunlardır:
a) üyeler toplantısı
b) yönetim kurulu
c) özel görevlendirilmiş vekiller
§ 6 Üye toplantısı
(1) üye toplantısı derneğin en yüksek organıdır/birimidir ve görevli şunlardır:
a) yönetim kurulunun yıllık raporunu alır
b) yönetim kurulunun yaptığı gelecek sene için yaptığı bütçe planının onaylanması
c) yönetim kurulunun aklanması
d) yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görevden alınması ve iki kasa-kontrolcüleri seçilmesi
e) tüzük değişikliği ile karar alma ve derneği feshetme
f) dernek tüzüğünde verilen bütün diğer görevler
(2) Her sene bir kere düzenli üye toplantısı yapılıyor. Gündemi yönetim kurulu belirler.
(3) Dernek toplantılarına yönetim kurulu yazılı mektup, Email, ve Fax yolu ile üyelerin verdiği en son adreslere gündem ile birlikte 14 günlük süre ile davetiye gönderiyor.
(4) Derneği çıkarları gerektiriyorsa veya dernek üyelerin ¼ yazılı olarak düzenli olmayan üye toplantısı talep ediyorsa, yönetim kurulu öyle toplantı yapmak zorunda. Süresi 2 hafta (en az iki hafta evvel bildirilmesi gerekiyor).
(5) Üye toplantısına en az dernek üyelerinin 1/5 katılırsa karar hakkı doğar.
(6) Tüzük başka bir şey belirtilmemişe üye toplantılarındaki kararlar (normal) çoğunluk ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı var.
(7) her dernek toplantısının protokolü yazılır. İçeriğinde kararlar ve seçim sonuçları belirtilmesi gerekiyor. Bu protokol üyeler ve yönetim kurulu tarafından imzalanmalıdır. Ayrıca katılım listesi yapılması gerekiyor.
(8) Dernek üyeleri toplantısı kamu açık değildir. Misafirlerin toplantıya katılmasına yönetim kurulu başkanı karar verir.
§ 7 Yönetim kurulu ve özel vekiller
(1)yönetim kurulu derneği kendi sorumluluğu altında yönetiyor. Kanun ve tüzüğe göre dernek adına işler yapıyor. Sorumlulukları şunlardır:
a) yürüyen yürürlükte olan işlerin üye toplantısında alınan kararlar doğrultusunda devam ettirme,
b)derneğin servetini idare etmek
c) muhasebesi
d) yıllık raporu yazma
e) üye toplantısının hazırlanması, çağrılması/davet edilmesi ve yapılması
f) gerektiğinde üyelerin üyelikleri feshedilmesi
g) personel ile iş sözleşmesinin yapılması ve sonlandırılması
h) maliyeye (Finanzamt) tüzüğük değişikliklerinin bildirilmesi
i) bütün diğer kanun ve tüzük tarafından verilmiş yetkiler
(2) yönetim kurulu 3 ile 7 kadar kişiden oluşuyor. dernek üyesi toplantısı bunları 2 senelik seçiyor. Yönetim kurulundan ayrılan üye yeni seçimlere kadar görevinde kalıyor. Yönetim kurulu üyesi ancak dernek üyesi olabilir.
(3) Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından birisini yönetim kurulu başkanı ve 2 vekil olarak seçiyor. Bunlar §26 BGB ye göre yönetim oluyor. Bunlar derneği mahkeme önünde ve dışında temsil ediyor. Her yönetim üyesi kendi başına da yetki sahibi. İç işleri iç şunlar geçerli: görev dağılımı ve işlemlerinin ve vekalet yetkileri detayları yönetimin belirlediği usul kuralları çerçevesinde belirlenebilir.
(4) yönetim kurulunun vekilliği §26 BGBye göre şöyle sınırlandırılıyor: 10.000 Euronun üzerinden olan işlemler ve arsa ve arsa benzeri haklar ile ilgiliyse yönetimin izni ile yapılıyor.
(5) §26 göre yönetimde olmayan yönetim kurulu üyelerin isimleri “Beisitzer” olarak geçiyor.
(6) Yönetim kendisi için usul kuralı (Geschäftsordnüng) belirleyebilir. Onun içinde görev dağılımları belirleyebilir.
(7) Yönetimin bir veya bütün üyeleri kendileri için uygun maaş -toptanda olabilir- alabilir. Bunun hakkında yönetim karar verir…o kişiler orada oy kullanmaz.
(8) Yönetim bazı iş/işlemler için, bilhassa belli derneğin birimleri için, § 30 göre özel vekil (müdür) tayin edebilir ve detaylarını bir usul kurallarında belirleyebilir.
§ 8 Tüzük değişikliği ve derneğin fesh edilmesi /”Heimfallklausel”
(1) tüzük değişiklikleri ve tüzük amaç değişikleri için ¾ oy çoğunluğu gerekiyor.
(2) Derneğin fesh edilmesi sadece bu amaç için davet edilmiş üye toplantısında kararlaştırılabilir. Bu dilekçenin kabulü için ¾ oy çoğunluğu gerekiyor, en az ise bütün üyelerin 50% sinin oyu gerekiyor.
(3) Kurumu fesh edilmesi veya kaldırılması veya kamu yararlılığı amacı kaldırıldığında servet Deutsches Rotes Kreuz Bezirksverband Frankfurt am Main e.V. (AĞ Frankfurt a.M., VR 6466) geçiyor. Oda bunu hemen ve sadece kamu yararı için kullanmak zorunda.

Projeler ve Kampanyalar