Hakkımızda

International Journalists Association e.V.

Merkezi Almanya’da bulunan, bir uluslararası mesleki dayanışma derneğidir. Kamu yararı gözeten dernek olarak, statüsü tescilli, şeffafiyeti onaylanmış bir şekilde, bağımsız yayıncılık ve medya özgürlüğü alanlarında, 2019 yılından bu güne faaliyetlerine devam etmektedir.

Vizyonu

Uluslararası ölçekte, medya çalışanları arasında diyaloğu, dayanışmayı ve mesleki gelişimi sağlamaya yönelik her türlü faaliyetin, bizzat organizatörü veya destekleyicisi olmak.

Misyonu

Medya alanındaki gelişmelerden, başta üyeleri olmak üzere, tüm medya mensuplarının haberdar olmasını ve faydalanmasını sağlamaya çalışmak.
Medya mensupları arasında dayanışma ve bilgi paylaşımını artırmak.
Medya sektörü hakkında araştırmalar ve analizler hazırlamak ve raporlamak.
Medya özgürlüğünü savunmak ve yaygınlaşması için faaliyetlerde bulunmak.
Mesleğini yaparken mağdur duruma düşen medya mensupları için destekleyici projeler gerçekleştirmek.
Medya alanında çalışmak isteyen adaylar için veya mesleki uzmanlıkları geliştirme amaçlı eğitim faaliyetleri düzenlemek.
Medya alanında faaliyette bulunan kişi veya kurumlara, projelere, kendi kaynaklarından veya dış kaynaklardan maddi destek temini için çalışmak.
Medya etiğinin yerleştirilmesi için katkıda bulunmak. Oto sansür, manipülasyon ve dezenformasyon gibi mesleğe güveni zedeleyen davranışlarla mücadele etmek.
Değişik medya gruplarında çalışanların tanışmalarını ve diyalog içinde bulunmalarını temin etmek.
Tüm faaliyetlerini inanç, dil ve ırk farkı gözetmeksizin, global ölçekte, tüm dünya ülke ve medya mensuplarını kapsayacak şekilde gerçekleştirmek.
Global amacına yönelik olarak, gerektiğinde uluslararası medya kurumları ile işbirliklerine açık olmak ve teşkilatlanmak.

Daha geniş bilgi için;

Dernek Tüzüğü

IJA_Yönetim_Şema

Organizasyon Yapısı

Derneğimiz bu vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek amacı ile aşağıda gösterilen yönetim şeması ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu

Genel Kurul tarafından seçilen, Yürütme Kurulunu oluşturma yetkisine sahip, derneğin sevk ve idaresinden sorumludur.

Yürütme Kurulu

Derneğin faaliyet alanlarında örgütlenmesini ve icrasını gerçekleştirir. Yürütme Kurulu, ilgili birim yöneticilerinin bir araya gelmesinden oluşur. Yürütme birimleri ve ilgili oldukları hususlar;

Genel Sekreterlik

Derneğin kurumsallaşmasından sorumludur. Üyelik ve resmi işlemleri takip eder. Toplantıları ve organizasyon işlerini düzenler. Web sitesi ve iletişim trafiğini yürütür.

Eğitim ve Teşkilatlanma

Derneğin diğer ülke ve yerleşim yerlerinde Teşkilatlanmasını sağlar. Mesleki eğitim ve desteklerle, yeni adayların ve işsiz kalan üyelerinin tekrar sektöre kazandırılması için çalışır. Gerekli destekleri organize eder. Meslek öncesi ve mesleki gelişim eğitimleri gerçekleştirir.

Medya Hukuku ve Etik

Medya özgürlüklerine müdahaleleri izleyerek, ortadan kaldırılması için çalışır. Tutuklu gazetecileri ve mağduriyetleri gündemde tutar. Basın davalarını takip eder. Genel kabul görmüş medya etik kuralları ve gazetecilik ilkelerinin hayata geçirilmesi için çalışır. İhlalleri izler. Başarıların ödüllendirilmesi için teşvik projeleri geliştirir. Medya alanı ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütür.

Kurumsal İlişkiler

Derneğin diğer meslek kuruluşları ile diyaloğunu sağlar. Üyeleri dışındaki kişi ve kurumlarla organizasyonu gerçekleştirir. Dernek adına açıklamalar yapar. Journalist Post dergisini yayına hazırlar.

Mali İşler

Derneğin muhasebe ve personel işlerini yürütür. Tüm mali konuların muhatabıdır. Projeler için Fon temini, Gelir Kaynakları Oluşturulması ve Proje Desteklerinin Değerlendirilmesini sağlar.

 

§1 Derneğin İsmi ve mekanı
(1) Derneğin adı: International Journalists Association.
(2) Dernek Frankfurt mahlemesinde (Amtsgericht Frankfurt) dernek kütüğüne kayıt edilmelidir. Kayıt edildikten sonra dernek adına “eingetragener Verein,” (kayıt olmuş dernek) kısaltılımış olarak e.V. Eklenecek.
(3) Derneğin ikamet yeri Frankfurt am Main.
§ 2 Amaç
(1) Frankfurt am Main  şehrinde kayıtlı olan International Journalist Association e.V. Derneğinin sadece ve dolaysız amacı vergilendirme düzenindeki (Abgabenordnüng) vergiden indirimli amaçlar (Steuerbegünstigte Zwecke) bölümüne göre kamuya yararlı amaçları vardır.
(2) Derneğin amacı halkın bilgilendirmesini teşvik etme ve siyasi, Irkı, veya dini nedenlerden dolayı zulüm görenler, mülteciler, ülkesinden kovulanlar ve suç kurbanlarına yardım (§ 52 Abs. S. 1 Nr. 7, 10 Abgabenordnüng).
(3) Derneğin amaçlarına ulaşılması şöyle olacak:
a) Basın çalışması ve kamu oluşturma yolu ile halkı basın ve fikir özgürlüğü konularına hassaslaştırmak, aktif olmaya çağırmak ve basın ve fikir özgürlüğüne karşı ağır zedelenmelerini önlemek veya bitirmek.
b) kamuoyuna açık bilgilendirme etkinlikleri ve basın- ve fikir özgürlüğü ile bilgilendirme ile ilgili barışçı aksiyonlar (mesela dünya basın özgürlüğü gününde) ve gazetecilerinin ve medya çalışanlarının baskı altında oldukları ile ilgili bilgilendirmeler.
c) Basın- ve fikirözgürlüğü kısıtlamaları ile ilgili bilgi toplama ve onların değerlendirmeleri ve arkasından paylaşılmaları. Bilhassa araştırmalar, istatistikler ve raporlar sayesinde.
d) Mesleklerinden ötürü hapislerde ve baskı altında olan gazeteci ve basın çalışanları kişisel ilgilenme ve yardım bulma.
§ 3 Kamuya yararlı olmak/fedakarlık
(1) dernek fedakar faliyetlerde bulunuyor. Önceliği kendi ekonomik çıkarları değildir.
(2) derneğin imkanları sadece tüzükteki amaçlar için kullanılabilir. Dernek üyeleri derneğin imkanlarından/paralarından alamıyorlar
(3) Hiçbir kimse derneğin amaçlarına uzak olan nedenlerden destek göremiyor/para alamıyor. Hiçbir kimseye oransız bir şekilde derneğinden maaş alamıyor.
§ 4 Üyelik
(1) dernek üyeleri düzenli dernek üyelerinde ve dernek destekleyici üyelerinden oluşuyor.
(2) düzenli dernek üyesi her tüzel kişiliğe, özel kişiliğe sahip, ve kişisel birleşimler (Persönenvereinigung) olan herkes olabilir.
(3) dernek destekleyicisi olan her özel veya tüzel kişiliğe sahip olan herkes ve kişisel birleşimler (Persönenvereinigung) olabilir.derneğin destleyici üyeleri yıllık üyelikler ile derneği genel olarak destekliyor ve istedikleri zamanda ayrıca kişisel angajmanları ile derneği destekliyorlar.Oy hakları yoktur.
(4) tüzel kişiler üye olabilmeleri için en az 18 yasında olmuş olmaları gerekiyor.
(5) üye olamak isteyen herke yazılı üyelik başvurusu doldurup yönetim kuruluna iletmesi gerekiyor. Tüzel kişilerdeki formlarda  başvuran kişinin isim ve soyisim, meslek ve mesleği yazması gerekiyor. Tüzel kişilerin veya şirketlerin başvurularında isim, vekilin ismi, yaptıklarının amacı , adresleri ve vekillerinin adreleri ve isimleri yazması gerekiyor.
(6) Kimin düzenli dernek üyesi olacağına yönetim kurulu karar veriyor. Yönetim kurulun kararı başvuran kişiye yazılı olarak bildiriliyor. Yönetim kurulun ret cevabı itiraz edilemez. Üye olma hakkı yoktur. gerekçe gerekli değildir.
(7) üyelik yönetim kurulunun gönderdiği üyeliği tanınması yazısı ile başlıyor. Yeni üye olan kişi başvuru beyanı ile dernek tüzüğünü ve derneğin kendisi üye olduğu kurumların tüzüklerin tanıdığını ve saygı duyduğunu kabul ediyor.
(8) Üyeliğin sona ermesi
a) çıkış beyanı ile. Bu her cegreğin bir ay kala bitimine kadar yönetim kuruluna yazılı olarak belirtilmeli
b) tüzel kişilerin ve kişisel birleşimlerinin üyeliğini feshetme ve iptal etme ile oluyor
c) özel kişilerin ölümü ile
d) üyelik ücretlerinin ödenmemesi sonucu yönetim kurulunun iki ikaz mektubu ve kişinin bildirdiği adreste ulaşılması mümkün olmamaları ve onun için o kişileri üyelikten çıkarması ile
e) yönetim kurulunun önemli nedenden dolayı fesh etmesi ve o kişinin ondan evvel dinlenmesi ve o kararın yazılı olarak kişiye bildirilmesi sonucu
(9) yönetim kurlu üyelik ücretlerini üyelik kılavuzunda (Beitrağsordnüng) belirler. Üyelik kılavuzunda ücretlerin ne zaman ödeneceği belirlenir. Ücretlerin derecelendirmesi mümkümdür.
§ 5 Dernek organları/birimleri
derneğin organları/birimleri şunlardır:
a) üyeler toplantısı
b) yönetim kurulu
c) özel görevlendirilmiş vekiller
§ 6 Üye toplantısı
(1) üye toplantısı derneğin en yüksek organıdır/birimidir ve görevli şunlardır:
a) yönetim kurulunun yıllık raporunu alır
b) yönetim kurulunun yaptığı gelecek sene için yaptığı bütçe planının onaylanması
c) yönetim kurulunun aklanması
d) yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görevden alınması ve iki kasa-kontrolcüleri seçilmesi
e) tüzük değişikliği ile karar alma ve derneği feshetme
f) dernek tüzüğünde verilen bütün diğer görevler
(2) Her sene bir kere düzenli üye toplantısı yapılıyor. Gündemi yönetim kurulu belirler.
(3) Dernek toplantılarına yönetim kurulu yazılı mektup, Email, ve Fax yolu ile üyelerin verdiği en son adreslere gündem ile birlikte 14 günlük süre ile davetiye gönderiyor.
(4) Derneği çıkarları gerektiriyorsa veya dernek üyelerin ¼ yazılı olarak düzenli olmayan üye toplantısı talep ediyorsa, yönetim kurulu öyle toplantı yapmak zorunda. Süresi 2 hafta (en az iki hafta evvel bildirilmesi gerekiyor).
(5) Üye toplantısına en az dernek üyelerinin 1/5 katılırsa karar hakkı doğar.
(6) Tüzük başka bir şey belirtilmemişe üye toplantılarındaki kararlar (normal) çoğunluk ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı var.
(7) her dernek toplantısının protokolü yazılır. İçeriğinde kararlar ve seçim sonuçları belirtilmesi gerekiyor. Bu protokol üyeler ve yönetim kurulu tarafından imzalanmalıdır. Ayrıca katılım listesi yapılması gerekiyor.
(8) Dernek üyeleri toplantısı kamu açık değildir. Misafirlerin toplantıya katılmasına yönetim kurulu başkanı karar verir.
§ 7 Yönetim kurulu ve özel vekiller
(1)yönetim kurulu derneği kendi sorumluluğu altında yönetiyor. Kanun ve tüzüğe göre dernek adına işler yapıyor. Sorumlulukları şunlardır:
a) yürüyen yürürlükte olan işlerin üye toplantısında alınan kararlar doğrultusunda devam ettirme,
b)derneğin servetini idare etmek
c) muhasebesi
d) yıllık raporu yazma
e) üye toplantısının hazırlanması, çağrılması/davet edilmesi ve yapılması
f) gerektiğinde üyelerin üyelikleri feshedilmesi
g) personel ile iş sözleşmesinin yapılması ve sonlandırılması
h) maliyeye (Finanzamt) tüzüğük değişikliklerinin bildirilmesi
i) bütün diğer kanun ve tüzük tarafından verilmiş yetkiler
(2) yönetim kurulu 3 ile 7 kadar kişiden oluşuyor. dernek üyesi toplantısı bunları 2 senelik seçiyor. Yönetim kurulundan ayrılan üye yeni seçimlere kadar görevinde kalıyor. Yönetim kurulu üyesi ancak dernek üyesi olabilir.
(3) Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından birisini yönetim kurulu başkanı ve 2 vekil olarak seçiyor. Bunlar §26 BGB ye göre yönetim oluyor. Bunlar derneği mahkeme önünde ve dışında temsil ediyor. Her yönetim üyesi kendi başına da yetki sahibi. İç işleri iç şunlar geçerli: görev dağılımı ve işlemlerinin ve vekalet yetkileri detayları yönetimin belirlediği usul kuralları çerçevesinde belirlenebilir.
(4) yönetim kurulunun vekilliği §26 BGBye göre şöyle sınırlandırılıyor: 10.000 Euronun üzerinden olan işlemler ve arsa ve arsa benzeri haklar ile ilgiliyse yönetimin izni ile yapılıyor.
(5) §26 göre yönetimde olmayan yönetim kurulu üyelerin isimleri “Beisitzer” olarak geçiyor.
(6) Yönetim kendisi için usul kuralı (Geschäftsordnüng) belirleyebilir. Onun içinde görev dağılımları belirleyebilir.
(7) Yönetimin bir veya bütün üyeleri kendileri için uygun maaş -toptanda olabilir- alabilir. Bunun hakkında yönetim karar verir…o kişiler orada oy kullanmaz.
(8) Yönetim bazı iş/işlemler için, bilhassa belli derneğin birimleri için, § 30 göre özel vekil (müdür) tayin edebilir ve detaylarını bir usul kurallarında belirleyebilir.
§ 8 Tüzük değişikliği ve derneğin fesh edilmesi /”Heimfallklausel”
(1) tüzük değişiklikleri ve tüzük amaç değişikleri için ¾ oy çoğunluğu gerekiyor.
(2) Derneğin fesh edilmesi sadece bu amaç için davet edilmiş üye toplantısında kararlaştırılabilir. Bu dilekçenin kabulü için ¾ oy çoğunluğu gerekiyor, en az ise bütün üyelerin 50% sinin oyu gerekiyor.
(3) Kurumu fesh edilmesi veya kaldırılması veya kamu yararlılığı amacı kaldırıldığında servet Deutsches Rotes Kreuz Bezirksverband Frankfurt am Main e.V. (AĞ Frankfurt a.M., VR 6466) geçiyor. Oda bunu hemen ve sadece kamu yararı için kullanmak zorunda.


  captcha

  Yukarıda belirtilen kimlik bilgilerinin tarafıma ait olduğunu, International Journalists Assocation e.V. üyeliğine başvurduğumu, gereği olarak derneğin yönetmeliğine bağlı kalacağımı, aşağıda “GÖNDER” butonuna “tıklayarak” doğrular, gereği için beyan ederim.

  International Journalists Association e.V.

  kamu yarına çalışan, kar amacı gütmeyen’

  tescilli bir dernek statüsündedir.

  Adresse: Poststraße 2-4, 60329  Frankfurt am Main – Deutschland  Tel:+49069 84846306  GSM:+49179 1385035 
  Vereinsgerister  VR16669 – Amtsgericht  Frankfurt  Steuernummer : 04525566390

  Aşağıdaki uygulamalardan bize maddi desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

  BANK: Sparkasse Langen-Seligenstadt   IBAN: DE29506521240004124913    BIC: HELADEF1SLS
  International Journalists Association e.V. Amazon Smile üyesi. Amazon üzerinden alışverişinizi tamamlamadan önce, bağış yapacağınız kurum olarak derneğimizi seçebilirsiniz. 
  Bu işlem, aldığınız ürünün fiyatını değiştirmezken, özgür medya yayıncılığı için anlamlı bir destek haline geliyor.
  Bağımsız yayıncılık ve medya özgürlüğü mücadelemizde, bize zaman ayırarak ve çalışmalarımıza gönüllü olarak da destek verebilirsiniz.
  Sorularınız ve daha fazla bilgi almak için, lütfen bize yazın.

  Proje ve Kampanyalar